Co należy wiedzieć o likwidacji polisolokaty?

15 lipca 2020

Około 8-10 lat temu, na mniejszą skalę także obecnie, mnóstwo osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Ze względu na to, iż posiadanie polisolokaty związane jest z przeróżnego rodzaju opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, natomiast brak gwarancji wypłaty wkładu po zakończeniu umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskiwania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w dużym skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłat jest niesymetryczny – znaczna ich część przekazana zostaje na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z ubezpieczycielem czy bankiem są w większości wypadków niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami zostaje obarczona wyłącznie jedna strona – klient.
Wpłaty na polisolokatę należy opłacać z częstotliwością ustaloną w umowie, na przykład co 30 dni, 3 miesiące, pół roku lub rok. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, iż w przypadku nie wniesienia opłaty, np. przez okres trzech kolejnych miesięcy, polisolokata jest likwidowana, a klient dostaje nieznaczną część z funduszu, który do tej pory zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, toteż nierzadko właściciele polisolokaty postanawiają o jej zlikwidowaniu przed końcem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od właściciela jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę równą środków uzbieranych do tej pory na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, takich jak likwidacja polisolokat i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat.